Exploria StadiumOrlando, Florida
2 - 9 - 2
Sat, Aug 1007:30 PM ET
watch live on nwsl
3 - 5 - 4
watch live on nwsl
Exploria StadiumOrlando, Florida
official nwsl sponsors
cutter logo
nike logo
thorne logo
lifetime logo
budweiser logo